Tuesday, April 23, 2019

You TOO can 2 (CATALA)

El projecte “You TOO Can 2!“ és un projecte Europeu que es desenvolupa en països amb un tant per cent elevat de joves sense feina.

El projecte consta de 2 parts:

- La primera és el curs que fan els formadors en un primer moment, per poder aprendre les competències i les dinàmiques que seràn necessàries a l'intercanvi de joves que es realitza al maig.

- La segona, en maig, es l'intercanvi de joves amb un dels liders per cada país. En aquest intercanvi, els joves tindran companys dels altres països participants. En total seran 30 joves aprenent com desenvolupar un projecte en un primer estadi, i competències i qualitats que són necessàries tant en una feina com per arribar a ser un jove emprenedor.

El principal propòsit d'aquest projecte es desenvolupar mètodes per millorar la empleabilitat i l'auto-empleabilitat dels joves per tal de combatre l'atur en aquest sector.You TOO can 2 (ENGLISH)

The project “You TOO Can 2!“ is a European project that is developed with countries with a high % of young people with unemployed.

The project is composed of 2 parts:

- The first one is the training course for the youth leaders in order to teach them the skills and dynamics that they will need to know for the youth exchange in May.

- The second one, in May, is the Youth exchange with one of the leaders of each country. In that exchange, the young people will have partners of the other participating countries, in total there will be 30 young people, learning at the same time how to develop a project in the first stage and some skills and competencies needed in a job either to become an entrepreneur.

The main aim of this project is to develop methods for improving employability and self-employability in order to combat youth unemployment